In deze privacyverklaring staat beschreven hoe JE BENT MEER omgaat met jou persoonsgegevens. Door JE BENT MEER worden persoonsgegevens verwerkt. JE BENT MEER vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) stelt. JE BENT MEER is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.   JE BENT MEER behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen. Elke verandering wordt via deze site kenbaar gemaakt.

Vastleggen en verwerken van gegevens

Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van JE BENT MEER laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn zoals uw naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij uw toestemming bij elk invulformulier.

JE BENT MEER zal op geen enkele manier meer gegevens verzamelen dan voor jouw informatieaanvraag of voor het uitvoeren van een coachingstraject nodig is.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Lianne de Graaff, je behandelend therapeut, een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand, het verloop van het traject en gegevens over de uitgevoerde stappen en interventies. Deze aantekeningen worden in papieren dossiers bewaard. Alle gegevens die je ons verstrekt worden bewaard conform de wettelijke regels, te weten vijftien jaar.

JE BENT MEER verstrekt aan de opdrachtgever of andere relaties van de coachee alleen inhoudelijke informatie als de coachee daar nadrukkelijk mee instemt en schriftelijk toestemming verleent. Indien wij – na jouw uitdrukkelijke toestemming – gegevens ontvangen van een andere zorgverlener die van belang zijn voor de behandeling, zullen ook deze gegevens in het dossier bewaard worden.

Wij doen onze beste om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Lianne de Graaff heeft als behandelend therapeut als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Zij heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Wat doen we verder met je gegevens

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om een relatie met je aan te gaan, te onderhouden en opdrachten uit te voeren.
 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat JE BENT MEER een factuur kan opstellen.
 • Je persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden om je bijvoorbeeld op de hoogte te stellen van het laatste nieuws, tips en adviezen en speciale aanbiedingen. Stel je hier geen prijs op, laat dit weten via de contactpagina.
 • Voor onze bedrijfsvoering vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk om een goed overzicht te hebben van onze klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen verwerken wij persoonsgegevens.

Als JE BENT MEER vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, zal je eerst geïnformeerd worden en zal er expliciet om je toestemming worden gevraagd.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar.

 • Je naam, adres, postcode en woonplaats
 • Je geboortedatum
 • De datum van de sessie
 • Een omschrijving van de sessie: psychosociale geestelijke begeleiding
 • De kosten van de sessie

Delen van persoonsgegevens met derden

JE BENT MEER verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (bijvoorbeeld de accountant), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. JE BENT MEER blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Goedkeuring privacyverklaring website

Het gebruik van deze website betekent automatisch je goedkeuring van deze privacyverklaring. Wanneer je het niet eens bent met deze privacyverklaring vraag ik je vriendelijk deze site te verlaten.