De VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde) is een beroepsvereniging opgericht in 1999. De VIV richt zich op mensen die beroepsmatig werken als therapeut, coach en/of trainer en die een holistische behandelwijze uitoefenen voor particulieren en/of bedrijven, waarbij ‘vitaliteit’ op alle niveaus centraal staat.

Doelstelling

De VIV is de beroepsvereniging voor elke therapeut, behandelaar, coach of trainer die beroepsmatig betrokken is bij het begrip vitaliteit en die qua werkmethodiek uitgaat van een integrale (holistische: fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) benadering hiervan. Het is de taak van de VIV om de belangen van haar leden te behartigen.

De VIV tracht de doelstelling te bereiken met de volgende middelen:

  • Het geven van bekendheid aan de vitaliteitkunde of één van de hierboven omschreven deelvakgebieden.
  • Het openstellen van het VIV-ledenregister voor degenen die de vitaliteitkunde of een van de deelvakgebieden op deskundige wijze uitoefenen, een en ander volgens de richtlijnen en inzichten van de VIV.
  • Het bevorderen en ontwikkelen van normen voor opleidingen in de vitaliteitkunde of een van de deelvakgebieden.
  • Het stellen van regels voor een verantwoorde beoefening van vitaliteitkunde of een van de deelvakgebieden door de geregistreerde VIV-leden en het houden van toezicht op de naleving daarvan, zoals verwoord in de beroepscode en het klachten- en tuchtreglement.
  • Het onderhouden van contacten met de overheid en andere disciplines.
  • Het komen tot overeenkomsten met zorgverzekeraars en verzekeringsmaatschappijen.

Lianne de Graaff is geregistreerd bij de VIV onder registratienummer: 1907749.

Voor meer informatie over VIV, klik hier voor de website.

Geschillencommissie

“Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor ik tegemoet kom aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Dit is het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben.”

Voordat u een klacht indient bij de VIV adviseren wij de klachtenprocedure te lezen en raden wij u aan altijd eerst uw klacht met ons te bespreken. Wij moeten in het kader van de wet Wkkgz de gelegenheid krijgen om uw klacht samen met u op te lossen. U kunt uw klacht via de telefoon, e-mail of per brief kenbaar maken. Het klachtenformulier van de VIV kunt u als hulpmiddel gebruiken voor het kenbaar maken van uw klacht.Download hier het klachtenformulier.