Ethische code Nederlandse Vereniging Neurolinguïstisch Programmeren NVNLP

De NLP-beoefenaar dient bij de toepassing van NLP te handelen naar de inhoud en de geest van deze ethische code.
Elk lid zal zich in zijn/haar handelen op het gebied van NLP laten leiden door respect voor de personen, waarmee hij/zij in een relatie treedt en zich onthouden van gedragingen waardoor hen schade wordt berokkend of waardoor zij nadeel ondervinden.
Elk lid zal ervoor zorg dragen, dat de naam van NLP en/of van de NVNLP niet door hem of haar in diskrediet wordt gebracht.
Elk lid verplicht zich tot geheimhouding van hetgeen hem/haar uit hoofde van zijn/haar relatie met cliënt ter kennis komt, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt.
Elk lid zal zich ervan onthouden methoden te hanteren, die de cliënt aantasten in hun waardigheid of verder in hun privé leven doordringen dan nodig is voor het gestelde doel.
Elk lid is gehouden slechts die methoden en vormen van NLP toe te passen waarin hij/zij zich voldoende heeft bekwaamd. Zo nodig zal hij/zij zelf andere deskundigen consulteren, dan wel betrokkenen naar andere deskundigen doorverwijzen.
Indien een lid in het belang van de betrokkene dan wel ten behoeve van de uitbreiding van zijn/haar eigen ervaring of bekwaamheid de werkzaamheden verder laat reiken dan de voorgaande ervaring, dan zal hij/zij zulks omringen met waarborgen en zorgvuldigheid.
In twijfelgevallen is elk lid gehouden tevoren overleg te plegen met het bestuur van de Vereniging dan wel een daartoe door het bestuur aangewezen persoon of commissie.

Ethische code Vereniging Integrale Vitaliteitkunde VIV (Beroepscode)

Algemeen
De beroepscode is de codificatie van ethische en praktische normen en beginselen omtrent hetgeen in de uitoefening van een beroep behoort te worden gedaan of te worden nagelaten jegens de collega VIV leden en anderen bij de uitoefening van het beroep betrokken personen of instanties.

Beroepscode VIV
Het lid is erop gericht zijn cliënt te ondersteunen in het bereiken van zijn doelen. Uitgangspunt is dat de cliënt zelf verantwoordelijk is en blijft voor de inrichting van zijn leven.
Het lid respecteert de wijze waarop de cliënt tegen de werkelijkheid aankijkt en dringt zijn visie niet aan de cliënt op.
Het lid stelt hoge eisen aan zijn professionaliteit en handelt volgens de normen en regels van de VIV.

Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening
Het lid is zich ervan bewust waar de grenzen van zijn kennis en vaardigheden liggen en zal zich onthouden van behandelingen en uitspraken die gelegen zijn buiten zijn kennen en kunnen.
Het lid adviseert zijn cliënt een regulier medisch behandelaar te raadplegen wanneer hij dit redelijkerwijs noodzakelijk acht.

Aspecten met betrekking tot de relatie cliënt – lid
Het lid heeft een professionele en integere houding bij de beroepsuitoefening.
De cliënt heeft de vrijheid de relatie met het behandelende lid op elk moment en zonder opgaaf van redenen te verbreken.
Cliënt heeft te allen tijden recht op inzage van zijn dossier.

Wettelijke regels
Het lid dient zich te houden aan de wettelijk gestelde regels die verband houden met zijn beroepsuitoefening.